Prehlásenie o ochrane dát

Zodpovedným orgánom v zmysle právnych predpisov o ochrane údajov, najmä všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), je:

Pressta-Eisele ČS, s.r.o.
A.Dubčeka 291
013 03 Krasňany

Telefón: +421 41 5692 679

E-mail: pressta-eisele@pressta-eisele.eu

Riaditeľ: Ing. Pavol Vitek

Obchodný register: Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 54931/L

Vaše práva ako dotknutej osoby

Nasledujúce práva si môžete kedykoľvek uplatniť pomocou kontaktných údajov poskytnutých našou externou autoritou pre ochranu údajov:

Informácie o nami uložených údajoch a ich spracovaní,

Oprava nesprávnych osobných údajov,

Vymazanie vašich údajov, ktoré sme uložili,

Obmedzenie spracovania údajov, pokiaľ zatiaľ nemôžeme vymazať vaše údaje z dôvodu zákonných povinností,

Námietka proti spracovaniu vašich údajov nami a

Prenášanie údajov za predpokladu, že ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu.

Ak ste nám dali svoj súhlas, môžete ho s budúcou platnosťou kedykoľvek odvolať.

So sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorý za vás zodpovedá. Príslušný dozorný orgán závisí od štátu vášho bydliska, vašej práce alebo údajného porušenia.

Účely spracovania údajov zodpovedným orgánom a tretími stranami.

Vaše osobné údaje spracovávame iba na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na iné ako uvedené účely. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám, iba ak:

Ste dali výslovný súhlas,

je spracovanie nevyhnutné na vybavenie zmluvy s vami,
je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem na nezverejnení vašich údajov.

Vymazanie alebo blokovanie údajov

Dodržiavame princípy vyhýbania sa dátam a dátovej ekonomiky. Vaše osobné údaje preto uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie tu uvedených účelov alebo na rôzne obdobia uchovávania stanovenéých zákonom. Po zániku príslušného účelu alebo po uplynutí týchto lehôt budú príslušné údaje bežne blokované alebo vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Šifrovanie SSL

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie metódy šifrovania (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Používanie knižníc skriptov (webové písma Google)

Aby sme náš obsah mohli správne a graficky prezenovať atraktívne naprieč prehliadačmi, používame knižnice skriptov a knižnice fontov, ako je B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Webové písma Google sa prenášajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa zabránilo opakovanému načítaniu. Ak prehľadávač nepodporuje technológiu Google Webfonts alebo bráni v prístupe, obsah sa zobrazí štandardným písmom.

Volanie knižníc skriptov alebo knižníc písiem automaticky vyvolá spojenie s operátorom knižnice. Teoreticky je možné – ale v súčasnosti nie je jasné, či a ak áno, na aké účely –  prevádzkovatelia príslušných knižníc zhromažďujú údaje.

Pri vyvolávaní knižníc skriptov alebo knižníc písiem používame „offline verziu“. Pri tejto forme poskytovania sa písma načítajú z nášho webového servera. To znamená, že nedochádza k prenosu do spoločnosti Google prostredníctvom webových písiem.

Zásady ochrany osobných údajov prevádzkovateľa knižnice Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/ Google AdWords.

Náš web však používa iba sledovanie konverzií Google.